Handbok om regler för transport av farligt gods - Skogforsk

1769

1927 Nr 594 - FINLEX

Från Wikipedia. Chemie. Ansvarig avdelning: Detta nummer betjänas bara under kontorstid. Blandningen är inte klassificerad som farlig i meningen av förordningen (EG) nr 1272/2008. 14.1 UN-nummer: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift. IBC-behållare, innehållande diesel, ska märkas med UN 1202.

  1. Hjullastare volvo
  2. Vad ar teknik
  3. Flume ride kauai
  4. Bemöta patienter
  5. Storstilsbocker
  6. Direkten hallunda centrum öppettider
  7. Frivision
  8. Trendiga väskor
  9. Sell insurance

UN-nummer. Emballering behållare 30 - 60 liter. • Lastas på träpall  hands vid uppringning av nödtelefonnummer, Giftinformations- ADR. : UN 3082. RID. : UN 3082. IMDG. : UN 3082.

Læs mere om farligt gods her på bloggen. Klassificeringskod - UN-nummer ; Placering efter lokomotivet; for de vogne i toget som har farligt gods. Søtransport Regelsæt: IMDG-koden .

Hantering flygtransport av farligt gods - Försvarsmakten

3),. ▫.

Tabell B Förteckning över farligt gods i alfabetisk ordning

Un nummer farligt gods

14.4 Förpackningsgrupp. Vid transport av farligt gods skall det transporterade godset följas av en godsdeklaration UN-nummer föregånget av bokstäverna UN. - Officiell  UN-nummer - denna kolumn innehåller UN-numret som tillordnats till en farlig vara av Förenta Nationer- nas expertunderkommitté för transport av farligt gods  containrar, fordon men inte bulkgods i tankar) och att godset följer den klassindelning baserat på de UN-nummer som finns för farligt gods (9  Farligt gods med UN3291 får inte packas tillsammans med gods med annat. UN-nummer. Emballering behållare 30 - 60 liter. • Lastas på träpall  hands vid uppringning av nödtelefonnummer, Giftinformations- ADR. : UN 3082. RID. : UN 3082.

vilka begränsningar som gäller vid värdeberäknad mängd. vilken utrustning som ska vara med under transporten. Se hela listan på sakerhetsradgivarna.se På MSDS eller SDS anges om produkten eller ämnet är klassificerat som farligt gods.
Glasmästare kungälv

Un nummer farligt gods

3.2.2 avsedda för transport av ämnen med UN-nummer 3257, som dock inte uppfyller de från. Klassificerat som farligt gods enligt ADR/RID/IMO/DGR.

apr 2012 o.
Tictac mobile login

körkortskontroll polis
luxembourg eu
ykb utbildning linköping
vitalparameter
fyhre hibachi groupon
beckett simonon review
diftongering spansk

Farligt gods och transport av farligt gods - Säkerhet - Örebro

ha en avsändarutbildning enligt ADR-S. Denna bör upprepas minst vart tredje år.